ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

131 Akutt indremedisin (REV 094, REV 095, REV 096, REV 097, REV 098, REV 099, REV 100, REV 101, REV 102, REV 104, REV 105, REV 107, REV 108,

Øyvind Palm

Læringsmål REV 094. Revmatologen skal beherske resuscitering ved hjertestans med bruk av gjeldende AHLR-algoritme. Selvstendig kunne lede hjertestansteam sammen med andre faggrupper i tråd med etablerte retningslinjer.

Læringsmål REV 095. Revmatologen skal ha god kunnskap om årsaker, patofysiologi og behandling av de ulike typer sirkulasjonssvikt (sjokk): kardiogent sjokk, hypovolemisk sjokk, septisk sjokk, anafylaktisk sjokk

Læringsmål REV 096. revmatologen skal beherske behandling av akutt respirasjonssvikt i samråd med fagspesialitetene (lungeleger og anestesileger).

Læringsmål REV 097. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling av akutt koronarsyndrom.

Læringsmål REV 098. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling ved akutt lungeødem.

Læringsmål REV 099. Revmatologen skal selvstendig kunne utrede symptombilder med brystsmerter og dyspne med henblikk på kardiale og ikke-kardiale årsaker.

Læringsmål REV 100. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og akuttbehandling av arytmier.

Læringsmål REV 101. Revmatologen skal selvstendig kunne behandle akutte forgiftninger. Ha kunnskap om ABCDE-behandlingsprinsipp. Beherske samhandling med Giftinformasjonen.

Forgiftninger kan være årsak til koma, metabolsk acidose (metanol, etylenglykol, ASA, CN, metformin, andre) og uro/forvirring og ataksi (fenytoin, karbamazepin, “partydop” og abstinens). Omtrent 2/3 av alle forgiftninger som legges inn i sykehus, er blandingsintoksikasjoner. Hvis pasienten er dårlig eller det er tvil om behandlingen, kontaktes medisinsk bakvakt eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00, døgnåpent). Se også

Helsebibiloteket  og lokale metodebøker, som Metodebok i Indremedisin OUS-Ullevål (Akuttmedisin, Forgiftninger).

Læringsmål REV 102. Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne behandle de vanligste allergiske sykdomstilstandene.  Selvstendig kunne gjenkjenne og initiere behandling av akuttallergiske reaksjoner, herunder anafylaksi og angioødem. Kjenne gjeldende behandlingsalgoritmer.

Allergi, anafylaksi og angioødem

Allergi er kroppens immunrespons på fremmede substanser. Immunreaksjonen er en uhensiktsmessig hypersensitivitetsreaksjon på harmløse antigen. Atopisk dermatitt og rhinitt er relativt milde allergiske reaksjoner, mens astma, anafylaksi og angioødem kan være livstruende.

Blant de vanligste utløsende årsakene er medikamenter, vepse- eller bistikk, nøtter og lateks.

Anafylaksi / allergisk sjokk er en klinisk tilstand. Symptomer på anafylaksi omfatter akutt flushing, kløe, urticaria, hovne lepper, tunge og uvula. Fallende blodtrykk og hypotoni kan progrediere til sjokk. Respiratorisk kan bronkospasme prege tilstanden. Gastrointestinalt kan sterke abdominale smerter og oppkast oppstå.

Klinisk gjøres generell undersøkelse med vekt på kardiopulmonale forhold, sirkulasjon og hud.

Laboratorieprøver kan omfatte CRP, SR Hgb, leukocytter med differensialtellinger, trombocytter, lever og nyre-funksjonsprøver, IgE og tryptase. Ved tegn til vaskulitt suppleres med ANCA (EGPA) og anti-c1q (hypokomplementær urtikariell vaskulitt HUVS).

Bildediagnostikk som røntgen eller CT thoraks kan være aktuelt av differensialdiagnostiske årsaker.

Behandling gjøres av et team. Pasienten legges flatt med eleverte ben, adrenalin injiseres straks intramuskulært, voksne gis 0,5mg (0,5 ml adrenalin 1mg/ml). Dosen kan gjentas hvert 5 minutt til effekt. Frie luftveier og oksygen på maske, intravenøs væske (voksne 1000 ml). Ved obstruksjon kan salbutamol på forstøver være aktuelt, ev kombinert med ipratropiumbromid. Hydrokortison 100-250 mg i.v. og deksklorfeniramin i.m eller i.v. er også aktuelt (Felleskatalogen, 2021). Supplerende informasjon kan leses i Metodebok i Indremedisin OUS-Ullevål (Akuttmedisin).

Litteratur: Dogherty JM, 2021


Læringsmål REV 103. Revmatologen skal ha god kunnskap om de tre hovedformer for hjerneslag – kardiale, småkarsykdom og storkarsykdom. Selvstendig beherske diagnostikk, og under supervisjon kunne iverksette trombolysebehandling av hjerneslag og TIA. Selvstendig kunne henvise videre til nevroradiologisk intervensjon når indisert.

Læringsmål REV 104. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og håndtering av komatøse pasienter.

Læringsmål REV 105. Revmatologen skal beherske initial diagnostikk og behandling ved krampeanfall/epilepsi.

Læringsmål REV 106. Revmatologen skal under supervisjon kunne diagnostisere forstyrrelser i væske- og elektrolyttbalansen, og initialt behandle med intravenøs væske, diuretika og elektrolytter. Ha kunnskap om følgende forstyrrelser: hyponatremi, inklusive kronisk hyponatremi, hypernatremi, hypokalemi, hyperkalemi, hypokalsemi, hyperkalsemi, hypofosfatemi, hypomagnesemi.

Læringsmål REV 107. revmatologen skal ha kunnskap om og vurderingskompetanse ved ulike syre-/baseforstyrrelser, herunder: respiratorisk acidose, respiratorisk alkalose, metabolsk acidose, metabolsk alkalose, «blandede typer».

Læringsmål REV 108. Revmatologen skal under supervisjon kunne gi intravenøs væskebehandling og bruke parenteral ernæring hos alvorlig syke pasienter.

Væskebehandling

Definisjon. Væske gis intravenøst i sykehus til pasienter som er for syke til å drikke. Hensikten er å gjenopprette normal væskebalanse. Kliniske mål er enkle og viktige parametere: Økende vekt kan tyde på overvæsking. Pasienten bør veies daglig. Det er en fordel å kjenne pasientens premorbide vekt. Hjertefrekvensen øker ved hypovolemi, men også ved smerte, feber og angst. Fallende blodtrykk og økende puls kan indikere hypovolemi og hypertoni ses ved overvæsking. Økende respirasjonsfrekvens kan indikere kompensering av metabolsk laktat acidose ved sviktende vevsperfusjon som tegn på begynnende hyopvolemisk sjokk. Urin-utskillelse observeres. Hos voksne forventes > 1 mL/kg pr time.

Klinisk vurderes kapillær-fylning på fingertupper eller tær (normal < 2 sekunder). Tørre slimhinner, stående hudfolder og innsunkne øyne ses ved alvorlig hypovolemi. Ødemer og prominente jugularis-vener indikerer overvæsking (eller kardial svikt).

Laboratorieprøver inkluder elektrolytter, nyre- og lever-funksjonsprøver og hematokrit.

Behandlingen er initialt ofte med 5% dekstrose i 0.9% NaCl +/- kaliumtilskudd eller Ringers laktat. Ved langvarig intravenøs behandling anbefales samarbeid med ernæringsfysiolog for å sikre adekvat næring og sporstoffer.

License

Share This Book