TILLEGG

266 Vevstypeundersøkelse, HLA-B27 ved spondyloartritt (REV 006)

HLA-B27 og revmatisk sykdom

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 006. Revmatologen skal ha god kunnskap om epidemiologi, genetikk, patogenese, sykdomsmanifestasjoner, kliniske uttrykksformer, naturlig forløp, potensielle komplikasjoner og prognose for RA, psoriasisartritt, aksial og perifer spondylartritt, herunder ankyloserende spondylitt.

HLA-B27 som eksklusjonstest:

HLA-B27 er en genetisk markør nært knyttet til klassisk ankyloserende spondylitt / Mb. Bekhterev . En negativ test gjør diagnosen svært lite sannsynlig, men en positiv test har begrenset diagnostisk verdi på grunn av hyppigheten i befolkningen (ca. 8% i Sør-Norge, 15% i Nord-Norge) (Gran JT, 1983).

Ved IBD- eller psoriasis -relatert spondyloartritt forekommer HLA-B27 hos henholdsvis 50% og 75% med sakroiliitt, mens ved reaktiv artritt er andelen ca. 80%. Relasjonen til HLA-B27 gjør at disse sykdommene også kalles HLA-B27 syndromer (Parameswaran P, 2023).

HLA-systemet og og HLA-B27 alleler

HLA-B27 er en serologisk spesifisitet som omfatter 24 forskjellige alleler,  og koder over 100 proteiner (subtyper), HLA-B27*01-.., med små variasjoner i aminosyresekvensen. Alle subtyper, bortsett fra muligens -03, -06 og -09 er assosiert med ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom.

Forekomsten av subtyper varierer geografisk: HLA-B27*05 er vanligst hos kaukasiere og amerikanske indianere, -04 hos asiater og -02 i Middelhavsområdet. -07 kan beskytte greske kyprioter mot AS, mens -08 kan være beskyttende hos Mestizos (Mexico). Tvillingstudier indikerer at flere gener spiller en rolle i sykdomsutviklingen, og samtidig HLA-B40/60 kan øke risikoen hos HLA-B27-positive individer. Homozygotisk B27 ser ikke ut til å påvirke klinisk forløp.

Genet for HLA-B27 og dets funksjoner:

Genet for HLA-B27 ligger på kromosom 6 og tilhører det såkalte “vevsforlikelighetskomplekset” (Major Histocompatibility Complex, MHC). HLA klasse I gener er delt inn i tre grupper: HLA-A, -B og -C. AIle tre gruppene er svært polymorfe, og det finnes derfor et bredt spekter av ulike varianter av hver av dem i befolkningen. HLA-B27 er en slik variant.

HLA-molekyler spiller en viktig rolle i immunforsvaret ved å presentere antigener for T-lymfocytter. Intracellulære proteiner brytes ned til peptider ved hjelp av proteaser i cytosolen. Noen peptider transporteres til det endoplasmatiske retikulum (ER), hvor de bilder seg til HLA-molekylene. Dette komplekset presenteres deretter på cellemembranen. Hvis peptidene gjenkjennes av cytotoksiske T-Iymfocytter (CD8-celler), kan en immunologisk reaksjon initieres. På denne måten informerer HLA-molekylene lymfocyttene om cellenes intracellulære proteiner.

Hvorfor er HLA-B27 assosiert med spondyloartritt?

Den nøyaktige mekanismen bak den sterke assosiasjonen mellom HLA-B27-gener og spondyloartritt er ukjent, men de fleste teorier dreier seg om den antigen-presenterende funksjonen til HLA-B27-molekyler.

En hypotese er at HLA-B27 molekylet har en tendens til å folde seg opp feil (misfolding) etter at det er syntetisert. Feilfoldede molekylene kan enten gjenkjennes direkte av T-celler, eller være defekte i sin evne til å presentere mikrobielle peptider til immunsystemets CD8 T-celler.

Feilfolding kan føre til at økte mengder misdannede HLA-B27 molekyler akkumuleres i cytosolen, noe som stimulerer produksjon av proinflammatoriske cytokiner. Dette kan forstyrre presentasjon av bakterielle peptider og forårsake betennelse.

Tarmflora og sykdomsutvikling:

Omkring 50-60% av pasientene med Bekhterevs sykdom har mikroskopiske betennelsesforandringer i tarmen, lik de man ser ved inflammatorisk tarmsykdom. Økt forekomst av Klebsiella pneumoniae i fæces hos noen pasienter har ført til spekulasjoner om at tarmbakterier kan utløse sykdommen.

Når Bekhterevs sykdom er assosiert med ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, er forekomsten av HLA-B27 lavere (ca. 75%) (Palm Ø, 2002), noe som indikerer at HLA-B27 spiller en mindre rolle i sykdomsutviklingen. HLA-B27-positive transgene mus og rotter utvikler et sykdomsbilde som ligner mer på andre spondyloartritter enn Bekhterevs sykdom.

Flere teorier om HLA-B27s rolle:

Flere teorier prøver å forklare HLA-B27s rolle i etiopatogenesen ved Bekhterevs sykdom:

  • Homodimerer og misfolding er beskrevet ovenfor.
  • Artrittogen peptidteori: HLA-B27 kan binde spesielle peptider fra eget vev eller mikroorganismer og presentere dem til CD8+ T-celler, noe som fører til en immunologisk reaksjon.
  • Molekylær mimikry: Antistoffer rettet mot fremmede antigener (presentert under bakteriell infeksjon) kan kryssreagere med HLA-B27.
  • Kontinuerlig egenstimulering: Rotasjon innen eller mellom forskjellige HLA-B27 molekyler kan gi grunnlag for kontinuerlig inflammasjon og stimulering av immunapparatet.
  • Beta-2-mikroglobulin frigjøring: Frigjøring av beta-2-mikroglobulin fra noen av HLA-B27 molekylene på cellenes overflate kan deponeres i synovia og dermed starte en inflammatorisk prosess.

Andre gener og immunologiske forhold:

Andre gener, i tillegg til HLA-B27, kan disponere for ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom. Assosiasjoner til HLA-B60 og HLA-DR1 har blitt funnet.

Endringer i ekspresjonen av Th1 cytokiner (TNFα og INFy) er påvist ved ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom. Cellulær immunitet overfor bruskpeptider kan også spille en rolle i patogenesen.

Assosiasjonen til HLA-B27 er klarlagt, men årsakene til ankyloserende spondylitt/Bekhterevs sykdom er komplekse og involverer samspillet mellom genetiske, immunologiske og miljømessige faktorer.

Whipples sykdom:

Whipples sykdom, en sjelden bakterieinfeksjon, rammer hovedsakelig kaukasiere. HLA-B27 tredobler risikoen for denne sykdommen, men den underliggende mekanismen er ukjent.

Symptomer

HLA-B27 relatert spondyloartritt mistenkes ved inflammatorisk ryggsmerte (debut før 40-45 års alder, gradvis debut, nattlige smerter, stivhet om morgenen med bedring av fysisk aktivitet, varighet minst tre måneder) og/eller asymmetrisk artritt i store ledd.

Undersøkelser

Anamnesen ved mulig HLA-B 27 relatert spondyloartritt kartlegger forekomst av psoriasis, inflammatorisk tarmsykdom, forutgående genital- eller gastrointestinal infeksjon, øye-manifestasjoner (uveitt, konjunktivitt) og god effekt av NSAIDs.

Klinisk undersøkelse kan avdekke reduserte bevegelsesutslag i columna (Schobers test, sidebevegelighet, occiput-vegg), provokasjonssmerter til iliosakralledd og/eller perifer artritt, daktylitt eller entesopati. Også øynene inspiseres og vurderes nærmere av øyelege, spesielt dersom lysskyhet og/eller smerter skulle forekomme, oftest unilateralt (uveitt).

Laboratorieprøver ved HLA-B 27+ kan omfatte CRP, SR, Hb, trombocytter, leukocytter med differensialtelling, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, urinsyre, kreatin kinase (CK) og urin stiks. Ved urogenitale symptomer screenes på kjønnssykdommer som klamydia og gonore, samt HIV. Ved mistanke om inflammatorisk tarmsykdom kan avføringen undersøkes med kalprotektin-test (Jahnsen J, 2009).

Bildediagnostikk. Ved sykehistorie over et par år kan røntgenbilder viste artritt i iliosakralledd, men CT bilder er mer spesifikke og MR vil vise tidligere forandringer (mer er mindre spesifikke). Også i columna kan MR vise inflammasjonstegn. Sene forandringer kan ved røntgen vise fusjon i iliosakralledd og sammenvoksninger også i columna (“bambusstav”). Perifere ledd og senefester (enteser) kan ved behov vurderes med ultralyd.

Leddvæskeundersøkelse kan vise tegn på inflammasjon, men fravær av urinsyre- eller kondrokalsinose-krystaller og infeksjon.

Diagnosen spondyloartritt stilles aldri på grunnlag av HLA-B 27 alene. Supplerende kliniske og/eller bildediagnostiske funn, ofte supplert med tegn til inflammasjon i blodprøver er nødvendig

Differensialdiagnoser

Perifer artritt kan ha en rekke andre årsaker også blant HLA-B27 positive pasienter. Rask utelukkelse av infeksiøs artritt er viktig. Borrelia-artritt, krystallartritt, virusindusert artritt og revmatoid artritt. Whipples sykdom er svært sjelden.

Andre ledd-symptomer kan stamme fra uspesifikk artralgi, smertesyndromer, artrose eller spondylose, sjeldnere osteomyelitt, leddnær malign sykdom eller myelomatose.

Øyemanifestasjoner kan indikere: Øyeinfeksjon (herpes simplex, zoster, CMV, toksoplasmose). Øyemanifestasjoner ses også ved Behcets sykdom, Vogt-Koyanagi-Harada syndrom, relapsing polychondritt, sarkoidose, og juvenil artritt.

Behandling

Behandling av HLA-B27 relatert sykdom er beskrevet under de spesifikke spondyloartritter.

Litteratur

Parameswaran P, 2023

Thorsby E, 2009

Ulvestad E, 2000

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book