BARN MED REVMATISK SYKDOM. BARNEREVMATOLOGI (REV 053-062)

111 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner ved barneleddgikt (REV 057)

Ultralyd av sener og ledd, injeksjoner ved Barneleddgikt

Øyvind Palm

Læringsmål REV 057. Revmatologen skal ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under supervisjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn.

Ultralydundersøkelse er rask, utsetter ikke barnet for ioniserende stråler, sedering eller anestesi er unødvendig og man kan evaluere alle perifere ledd i samme undersøkelse. Undersøkelsen kan innpasses i den kliniske undersøkelsen, er dynamisk og kan gjentas ved behov. Ved ultralyd oppdages subklinisk synovitt ved juvenil artritt (JIA) og lignende artritt-sykdommer hos barn. Bruk av ultralyd kan derfor bidra vesentlig til riktig klassifikasjon av sykdommene som igjen er grunnlaget for valg av behandling for eksempel med biologiske medikamenter eller påvise sykdomsaktivitet i ledd som ellers ikke ville blitt lokal-behandlet med kortikosteroider. Ultralyd egner seg også til oppfølging og vurdering av behandlingseffekt. Et klinisk nyttig ultralydatlas og skåringssystem av ledd-manifestasjoner ved JIA er publisert. Vennligst se RMD Open:  Sande NK, 2021.

Ultralyd hos barn med leddsykdom kan påvise subklinisk synovitt, bedre klassifisere utbredelsen av artritt ved JIA, definere remisjon, supplere intraartikulær kortikosteroid injeksjoner for mer nøyaktig lokalisering av injeksjonssted og påvise tegn til tidlig leddskade. Ulemper er at undersøkelsen er avhengig av undersøkes erfaring, og kvaliteten (sensitiviteten) på utstyret som brukes varier. Deler av muskelskjelett-systemet, slik som det aksiale skjelettet / columna er lite tilgjengelig for undersøkelsen.

Det er viktig å skille normale forhold som skyldes vekst hos barn fra patologiske funn. Aldersrelatert fortykkelse av leddbrusk og ukomplett ossifikasjon er normalt funn. Barns epifyser er vaskularisert og metafyse- og epifysekarene møtes i anastomoser gjennom vekstsonene. Dette gjør at vaskularisering i disses områdene er fysiologiske hos barn, men ville anses som patologisk hos voksne (Collado B, 2015).

Undersøkelsesmetode Fordeler Ulemper/Begrensinger
Ultralyd- Ingen ioniserende stråling
Rask undersøkelse
Enkel å gjenta
Aksepteres lett av pasientene
Viser inflammasjon i bløtdeler og bindevev
Brusken visualiseres direkte
Tidlig påvisning av erosjoner
Kan undersøke hele leddet i en seanse
Støtter prosedyrer som intraartikulære injeksjoner
Relativ kostnadsgunstig
Vanskelig å utføre ved alvorlig inflammasjon
Relativt liten oversikt via lydhodet
Fremstiller ikke hele leddspalten
Akustisk skygge fra overliggende bensubstans
Begrenset vurdering av aksiale skjelettet og kjeveledd.
Avhengig av undersøkers erfaring og kvalitet på utstyret.
Mangel på standardiserte kriterier og validering hos barn
MR- Ingen ioniserende stråling
Fremstilling i multiple plan
Kan fremstille hele leddspalter og leddflater
Viser inflammasjon i bløtdeler
Fremstiller brusken
Erosjoner vises tidlig i sykdomsforløpet
Viser benmargsødem
Høy kontrast mellom ulike vev
Fremstiller columna/det aksiale muskel-skjelett
Intravenøs kontrast er ofte nødvendig
Allergisk reaksjon på kontrastmiddel forekommer
Undersøkelse i narkose for små barn
Lang undersøkelsestid
Vurderingen begrenses til ett ledd
Standardisering og validering hos barn er ikke komplett
Kostbar undersøkelse
Noe begrenset tilgjengelighet
Konvensjonell røntgen / radiologi Rask undersøkelse
Alle ledd kan undersøkes
Viser leddspalte, vekstforstyrrelser og feilstillinger.
Påviser erosjoner ved artritt
Validerte skåringsmetoder blant barn
Egner seg for longitudinell oppfølging av  sykdomsprogresjon
Lav kostnad
God tilgjengelighet
Ioniserende stråler
Kan ikke fremstille brusk og bløtdeler
Erosjoner og leddspalte-avsmalning (artritt) påvises sent i forløpet Late
Magni-Manzoni S, Ped. Rheum. 2016

Også ved entesitt kan ultralyd påvise inflammasjon der klinisk undersøkelse ikke er sensitiv nok og bidra til riktig klassifisering og behandling av JIA. I likhet med artritt-undersøkelse kan normal vaskularisering hos barn i vekst medføre overdiagnostisering dersom undersøkeren ikke har tilstrekkelig erfaring.

Ultralydundersøkelse av kne hos en 2 år gammel jente med JIA. Hydrops og lett fortykket synovialt vev med økt blodsirkulasjon (rød-gult ved Doppler).  Illustrasjon Iwona Sudoł-Szopińska, Elżbieta Grochowska, Piotr Gietka, Mateusz Płaza , Grzegorz Pracoń , Fadhil Saied , Marta Walentowska-Janowicz. CC BY-NC-ND 3.0

Intraartikulære injeksjoner brukes mye i behandlingen av artritt hos barn. Det er imidlertid ofte vanskeligere enn hos voksne på grunn av små forhold og økt mengde subkutant fett over leddene. Ultralyd er derfor spesielt nyttig både for å påvise inflammasjon i leddet og for riktig, intraartikulær lokalisering av nålen. Dermed oppnås best mulig behandlingseffekt om mindre fare for kortikosteroid-forårsaket subkutan atrofi (Young CM, Shiels WE, II, Coley BD, 2012). I tillegg kan vanskelig tilgjengelige ledd som hofteledd, kjeveledd, ankler og små-ledd i fotroten behandles (Tynjälä P, 2004; Habibi S, 2012).

Retningslinjer

EULAR-PReS: Colebath-Bourn AN, 2015

Norsk Revmatologisk Forenings prosedyre for intraartikulære injeksjoner (i pdf-format)

Ultralydatlas og skåringssystem for leddmanifestasjon ved juvenil artritt; vennligst se: Sande NK, 2021.

Litteratur

Sande NK, 2021.

Windschall D, 2020

Filippou G, 2011

 

License

Share This Book