ARTRITT (REV 006-REV 020)

13 Laboratoriepr√łver. Tolkning ved artrittsykdommer (REV 013)

Laboratoriepr√łver: Tolkning ved artrittsykdommer

Jan Tore Gran and √ėyvind Palm

L√¶ringsm√•l REV 013. Revmatologen skal ha god kunnskap om diagnostiske unders√łkelser for revmatologiske sykdommer, herunder selvstendig kunne tolke svar p√• relevante laboratorieunders√łkelser.

I den komplekse verden av revmatologi spiller laboratoriepr√łver, inklusive immunologiske tester, en avgj√łrende rolle i diagnostikk, monitorering og prognose av en rekke inflammatoriske artritt-, muskel- og skjelettsykdommer.

For revmatologer er evnen til √• tolke slike laboratoriepr√łver p√• en n√łyaktig og effektiv m√•te en fundamental ferdighet som er avgj√łrende for √• gi optimal pasientbehandling. Gjennom en grundig forst√•else av laboratoriepr√łver og deres betydning, kan revmatologer ta informerte beslutninger, optimalisere behandlingsstrategier og forbedre pasientomsorgen.

Rutinepr√łver

Akuttfase-/ inflammasjonsparametere: CRP og senkningsreaksjon (SR). Falsk forh√łyet SR (uten inflammasjon ses ved svangerskap, fedme, anemi, alvorlig nyresvikt, og hypergammaglobulinemi (mono- eller polyklonal). Elektroforese av plasma viser polyklonal immunrespons ved inflammasjon, noe som er uspesifikt. Tilsvarende er ogs√• trombocytose vanlig.

Blodceller: Hemoglobin (Hb) vil ofte falle gradvis ved kronisk inflammasjon (anemi). Leukocytter med diff.telling bidrar til diagnose av infeksjoner (leukocytose med neutrofili), allergi (eosinofili), og bivirkninger av medikamenter (leukopeni med neutropeni). Leukocytose kan ogs√• ses ved inflammasjon, s√¶rlig ved autoinflammatoriske sykdommer og systemisk JIA (barn). Trombocytose er vanlig ved systemisk inflammasjon, uansett √•rsak. Dersom lavet antall blodceller ses ved artritt, kan en autoimmun skade av blodcellene, slik som ofte ved systemisk lupus (SLE), medikamentbivirkning eller en spesifikk blodsykdom. foreligge. Ved autoimmun cytopeni er det uvanlig at alle tre cellerekker (erytrocytter, leukocytter, trombocytter) er angrepet. I s√• fall b√łr en n√¶rmere hematologisk vurdering gj√łres.

Leverenzymer: ALAT, ASAT, g-Gt, ALP vil ved h√łye verdier kunne indikere levermanifestasjoner, hepatitt eller medikamentbivirkninger (Imurel, metotreksat med flere). ALP kan ogs√• stamme fra skjelett med h√ły benomsetning. H√ły g-GT og ALP i kombinasjon ses ogs√• ved galle-sykdom/gallestase.

Nyrefunksjon testes ved kreatinin og eGFR i blod. Redusert nyrefunksjon (h√ły kreatinin, lav eGFR) ses ved sykdomsrelatert nyresvikt ved glomerulonefritt, amyloidose, infeksjon og medikamentelle bivirkninger. Urin-unders√łkelse (stiks, mikro) er ogs√• aktuelt i utredningen.

Elektrolytter (Na, K, Ca) kan påvirkes av behandling og komorbiditet.

Andre unders√łkelse i blod ved ulike revmatologiske problemstillinger

Relaterte kapitler

Immunologiske tester

-Revmatoide Faktorer (RF)

Revmatoide faktorer forekommer revmatoid artritt, mer er ogs√• vanlig ved Sj√łgrens sykdom, sarkoidose og ved andre autoimmune sykdommer, r√łkere, samt hos 1-5 % friske. Testen har derfor begrenset verdi og er langt p√• vei erstattet med anti-CCP antistoff (beskrevet nedenfor).

RF-test benytter immunglobuliner (antistoffer) rettet mot IgG. Uspesifikk RF-reaksjon uten klinisk betydning, ofte lave titere:

-CCP (cyclic citrullinated peptide) Antistoff /ACPA (antibodies against citrullinated proteins)

Antistoffer mot citrullinerte proteiner forkortes ACPA eller Anti-CCP. Disse har stor betydning for diagnostikk av revmatoid artritt (RA).

Historie. Citrullin er en ikke-essensiell aminosyre som f√łrst ble isolert fra vannmelon-juice i 1914 av Koga og Ohtake. Senere studier viste at citrullin dannes av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD) i en kalsium-avhengig reaksjon der peptidylarginin omdannes til peptidylcitrulline. Fem PADs er senere p√•vist hos mennesker. I 1998 publiserte Schellekens et al data som viser at citrullinerte proteiner er sentrale antistoff i synovium hos pasienter med RA (Schellekens GA, 1998).

Proteiner som inneholder kjemisk endret arginin (citrullin) kalles citrullinerte. Påvisning av polyklonalt antistoff rettet mot citrullinerte antigener i synovium (inneholder bl.a. fibrin) benyttes i diagnostikken av revmatoid artritt. Antistoffet omfatter de tidligere spesifisiteter som anti-perinukleær faktor, anti-keratin antistoff og anti-Sa antigen.

Anti-CCP kan p√•vises blant 50-60 % pasienter med tidlig revmatoid artritt (RA) (sensitivitet) med 3-6 m√•neders sykdomsvarighet, mens spesifisiteten er meget h√ły (95-98 %). Sensitiviteten stiger til 70% hos pasienter med etablert RA. H√łye niv√•er av anti-CCP assosieres med d√•rligere prognose ved RA over 10 √•r (Syversen SW, 2008).

Hos pasienter med palindrom revmatisme er funn av anti-CCP er indikator p√• senere utvikling av revmatoid artritt. I studier av systemisk lupus (SLE) er CCP antistoff funnet hos 17% (Kakumanu P, 2009) og ved Sj√łgrens syndrom hos 10% (Atzeni F,  2008), og da oftest relatert til usurerende RA-lignende artritt. Annen-generasjons anti-CCP (CCP 2) er mer spesifikk for RA enn tidligere tester.

Lupus (juvenil SLE): h√ły ANA oftest med flere sub-grupper forventes.  Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW ‚Äď Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY-4.0

-ANA (Antinukleære antistoff)

ANA kan være assosiert med artritt ved ulike bakenforliggende revmatiske sykdommer:

ANA p√•vises ved mange av de systemiske bindevevssykdommene, andre autoimmune sykdommer som thyreoiditt og multiple sklerose (MS). ANA produseres ogs√• ved andre tilstander og i lave titere hos 1 ‚Äď 5% av friske, s√¶rlig eldre personer. ANA kan ogs√• induseres av infeksjoner som hepatitt C og av medikamenter. Hvilke strukturer i cellekjernen antistoffet er rettet mot, avgj√łres ved bestemmelse av sub-spesifisiteter (sub-klasser). Anti-ENA (ekstraherbare nukle√¶re antistoff) omfatter en rekke ANA antistoffer som med spesielle metoder kan ekstraheres. P√• spesielle indikasjoner kan myositt-spesifikke antistoff (MSA) og sklerodermi-antistoff rekvireres. Vennligst les mer om ANA tester i eget kapittel for bindevevssykdommer.

-ANCA: Anti-N√łytrofilt Cytoplasmatisk Antistoff

ANCA er av diagnostisk betydning for ANCA-relatert vaskulitt dersom undergruppene PR3-ANCA eller MPO-ANCA p√•vises. ANCA-assosierte vaskulitter kan ha artritt som manifestasjon og omfatter Granulomat√łs Polyangiitt (GPA/ Wegeners granulomatose), Eosinofil Granulomat√łs Polyangiitt (EGPA, Churg Strauss vaskulitt) og Mikroskopisk polyangiitt (MPA). Artralgi er vanlig, men signifikant artritt ses sjelden. Vennligst les mer om ANCA i kapittelet om vaskulitt. 

Andre unders√łkelser ved artritt

Litteratur 

Siva C, 2012

Lichtenstein MJ, 1988

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and √ėyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book