VASKULITT (REV 034-052)

67 Differensialdiagnoser til Vaskulitt (REV 038)

Differensialdiagnoser ved Vaskulittsykdommer

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 038 Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk/diagnoser ved samtidige symptomer fra multiple organer/vev ved systemiske vaskulittsykdommer..

Revmatologer bør ha inngående kunnskap om differensialdiagnoser ved vaskulitt for å sikre korrekt og rask diagnose. Dette kan være avgjørende fordi vaskulitt er en heterogen gruppe sykdommer med varierende presentasjon og alvorlighetsgrad, og tidlig diagnose er essensielt for å kunne iverksette riktig behandling og forhindre potensielt alvorlige komplikasjoner som organskade.

En rekke tilstander kan etterligne vaskulitt, inkludert infeksjoner, andre revmatiske sykdommer og maligniteter. Ved å kjenne til og kunne utelukke disse differensialdiagnosene kan revmatologen unngå feildiagnostisering og feilbehandling, samt sikre at pasienten får optimal behandling for sin spesifikke tilstand.

Definisjon. Vaskulitt er gruppe sykdommer som ved en autoimmun immunologisk prosess ved en feil angriper kroppens egne blodårer med tilhørende organer.

Generelle kliniske kjennetegn på vaskulitt (Hellmann DB i Rheumatology, Lange 2007)

  1. Almenntilstanden er påvirket
  2. Subakutt sykdomsdebut
  3. Symptomer og funn indikerer inflammasjon
  4. Smerte er vanlig
  5. Tegn på systemsykdom

Differensialdiagnosene (vaskulitt “look alike”  eller mimics) er mange. Disse tilstandene kan klinisk ligne svært på vaskulitt, slik at selv erfarne klinikere kar ta feil. Nøyaktig vurdering og histologisk undersøkelse er avgjørende for å skille mellom vaskulitt og andre tilstander. 

Nedenfor er en kort oppsummering inndelt etter Chapel Hil klassifikasjonen etter angrepne kars størrelse:

1. Tilstander som kan ligne vaskulitt i store kar eller være assosiert slik vaskulitt

2. Kan ligne vaskulitt i mellomstore kar

  • Endokarditt (infeksiøs) og mykotiske aneurismer: Infeksiøs endokarditt kan gi redusert allmenntilstand, hudforandringer og multiorganaffeksjon, som ved primær vaskulitt. Også ANCA (sjelden PR3 eller MPO-ANCA) kan også påvises hos 25% av pasientene, noe som kan feiltolkes som ANCA-vaskulitt. Duke’s modified criteria kan brukes for å støtte diagnosen infeksiøs endokarditt (G. Habib, 2015)Mykotiske aneurismer kan oppstå som følge av spredning av bakteriell endokarditt eller bakterier i blodbanen fra andre kilder. 
  • Lymfom; stor-cellet B-cellelymfom kan også medføre PR3- eller MPO-ANCA (Maffaa ME, 2016)

Segmental arteriell mediolyse (SAM): Rammer vanligvis ett enkelt blodkar, hovedsakelig arteriae mesenterica, coeliaca og andre viscerale arterier. Sjeldnere angripes koronararterier og intrakraniale kar. Til forskjell fra polyarteritis nodosa (PAN) foreligger ikke inflammasjonstegn. Kvinner og menn affiseres omtrent like hyppig. Diagnosen stilles ved bildediagnostiske forandringer, men ofte er blødning fra disseksjon eller aneurisme første manifestasjon.

3. Tilstander som kan ligne vaskulitt i små kar

Det er en lang rekke tilstander som kan forveksles med primær vaskulitt i små kar. Listen nedenfor er omfattende, men ikke uttømmende.

Etterligner isolert vaskulitt i huden:

4. Tilstander som kan ligne vaskulitt i sentralnervesystemet

Tilstander uten histologiske tegn på vaskulitt:

Tilstander med histologiske tegn på vaskulitt

Litteratur

Zarka F, 2020

Mooloy & Langford. Curr Opin Rheum 2008

Bateman  H , 2009

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book