VASKULITT (REV 034-052)

68 Klinisk undersøkelse ved vaskulitt. Planlegging og klinisk utførelse (REV 037)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 037. Revmatologen skal beherske planlegging og utførelse av målrettet revmatisk klinisk undersøkelse av relevante organ som ledd, øye, hud og indre organer.

‘Vaskulitt-sykdommer er systemsykdommer med inflammasjon der mange organer kan affiseres. Sykdomsbildet kan være komplisert og kreve en systematisk tilnærming.

Planlegging. Opptak av anamnese, gjennomføring av klinisk undersøkelse og rekvirering av supplerende undersøkelser gjøres etter en plan. En bør kartlegge symptomer på manifestasjoner i ulike organer og spesifisere objektive funn ut i fra klinisk undersøkelse og supplerende diagnostikk (blod- og urin, bilde-diagnostikk og vevsprøver). I anamnesen beskrives eventuelle leddsmerter kan være en del av sykdomsbildet ved alle typer vaskulitt, men uttalt artritt som ev påvises klinisk eller med ultralyd (alternativt MR-undersøkelse) er uvanlig.

Anamnesen bør være generell og kartlegge ev. feber, uforklart vekttap, hud-forandringer, nese/bihule-symptomer, lunge-symptomer (ANCA-vaskulitt), øye-symptomer, hørsel, tegn til nevrologiske utfall/nevropati, klaudikasjon, tidligere hepatitt B (ved PAN). I tillegg kan kjente undersøkelsesfunn som inngår i klassifikasjonskriteriene for mistenkt sykdom/sykdomsgruppe vurderes. Ved kjent diagnose er det viktig å klargjøre på hvilket grunnlag diagnosen er etablert.

Klinisk kan en vurdere allmenntilstand, blodtrykk i begge overekstremiteter, distal puls, arterielle stenoselyder på hals, thoraks og i abdomen, auskultere hjerte og lunger, palpere abdomen, vurdere hud, ledd og nervesystem en følger mønster for en  generell indremedisinsk anamnese og undersøkelse som grunnlag for en helhetlig vurdering. Supplerende kan gjøres; 

Laboratorieprøver kan omfatte CRP, SR, hgb, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, elektrolytter, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, amylase, glukose, LD, IgG, IgM, IgA, serumelektroforese og kryoglobuliner og immunologiske prøver (se nedenfor). Urin-stiks.

Immunologiske prøver: ANA, anti-DNA, ANCA.

Bildediagnostikk kan være CT thoraks og abdomen, CT eller MR- angiografi kan være aktuelt ved mistanke om stenoser, okklusjoner eller aneurismer. Ved behov for å kartlegge utbredelse av inflammasjon kan PET/CT være nyttig. Ultralyd av halskar kan påvise veggfortykkelser, stenoser okklusjoner og retrograd fylning av a. vertebralis ved subclavian steal syndrom (ved Takayasus), samt vise tegn til aterosklerose.

Biopsi av angrepet organ er ønskelig for om nødvendig å sikre diagnosen vaskulitt.

Vennligst les mer i kapittel om utredning av organmanifestasjoner (REV 040).

Litteratur

Ponte C, 2018

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book