ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

192 Fabrys sykdom (REV 073)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Kjennetegn på Fabrys sykdom

Fabrys sykdom kan debutere med diverse uspesifikke symptomer som ofte begynner i tidlig barndom, men diagnostiseres noen ganger først blant voksne.

Uklare smerte i armer, ben og i mage/tarm

Unge voksne med CNS manifestasjon assosiert med myokardinfarkt og redusert nyrefunksjon

Genetisk sykdom med mangel på enzymet alfa-galaktosiderase (alfa-Gal A)

Gutter er sterkere angrepet enn kvinner

Læringsmål REV 73. Revmatologen skal ha god kunnskap om aktuell behandling av metabolske tilstander assosiert med revmatisk sykdom, herunder hemokromatose og andre beinsykdommer.

ICD-10: E75.2

Definisjon

Fabrys sykdom med angiokeratomer ved navle (venstre), og munnslimhinner (høyre).

Fabrys sykdom er den vanligste blant de arvelige lysosomale lagringssykdommene i form av en sfingolipidose. Kvinner er bærere av arveanlegget (X-kromosomal sykdom). Det foreligger mangel på enzymet alfa-galaktosiderase (alfa-Gal A) som medfører at globotriaosylceramide (glykolipid, ceramidetrihexoside) lagres i ulike deler av kroppens celler og medfører skade. Symptomene kan være diffuse, og Fabrys sykdom ofte forvekslet («den store imitator») med revmatiske bindevevssykdommer og andre. Tilstanden håndteres av ulike spesialister som pediater, endokrinolog, hjerte- nyre- øye- og hud-leger. Revmatologens rolle er å skille tilstanden fr revmatologiske differensialdiagnoser. Foto til høyre: Burlina AP, Sims KB, Politei JM, Bennett GJ, Baron R, Sommer C, Møller AT, Hilz MJ – BMC neurology (2011). CC BY 2.0

Sykdomsårsak

Genetisk X-bunden arv. Ofte affiserte familiemedlemmer. Mutasjon på kromosom 10 gir mangel på enzymet alfa-galaktosidase, noe som medfører akkumulering av glykosfingolipider (globotriaosylceramide, Gb3) i nerver, hud, nyrer, hjerte, hjerne, øyne og skjelett. Det er funnet hundrevis av mutasjoner i genet for alpha-Gal A som alle kan forårsake Fabry sykdom og er lokalisert på  X chromosomet (Bokhari SRA, 2021).

Fabrys sykdom. En middelaldrende kvinne med kardiomyopati som brått utviklet kraftsvikt og CNS-manifestasjoner. MR og angiografi viser iskemiske cerebrale skader.

Forekomst

Fabrys sykdom ses i alle aldersgrupper og etnisiteter. Menn angripes (X-chromosomal rescessiv arv).  Den estimerte kliniske prevalensen varierer mellom studier fra 1/17.000 til 1/117.000. Ca. 100 tilfeller er kjent i Norge.

Symptomer

Fabrys sykdom starter ofte i tidlig barndom med smerter i hender og føtter. Symptomene er svært varierende og nesten alle organer er mulige angrepspunkter.

Skjelett: Osteoporose: Differensialdiagnose: Andre årsaker til osteoporose blant barn. Bennekroser

Nevropati: Begynner gjennomsnittlig ved 10 års alder: Brennende smerter, særlig i hender og føtter (tynnfibernevropati). Tinnitus (øresus). Svimmelhet. Hjerneslag i relativt ung alder. Differensialdiagnose: DaDA2. Illustrasjon: MR caput og angiografi: H-J Lee, BMC Neurol, 2017. CC BY 4.0

Nyrer: Protein i urinen (som kan skumme). Differensialdiagnose: Autoimmun nyrebetennelse ved blant annet systemisk lupus (SLE) og JSLE, nyrecyster. Redusert nyrefunksjon.

Hjerte: Rytmeforstyrrelser. Hjerteklaffskader (aorta- og mitralklaffer)

Hud: Angiokeratomer er små, ikke smertefulle kuler (papler/noduli), oftest på lår, magen (ved umbilicus) og over bekkenområdet. Teleangiektasier. Anhidrose (mangel på svette). Redusert spytt- og tåre produksjon: Differensialdiagnose Sjøgrens syndrom, Sarkoidose. Raynauds-lignende hvite og kalde hender eller brennende smerter (som er utypisk for Raynauds fenomen).

Virvel-lignende cornea-forandringer (cornea verticillata) ved Fabrys sykdom hos et barn.

Øyne: Cornea verticillata (Hornhinnene blir uklare): Kan være debutsymptom. Foto til høyre: Burlina AP, Sims KB, Politei JM, Bennett GJ, Baron R, Sommer C, Møller AT, Hilz MJ – BMC neurology (2011). CC BY 2.0.

Annet: Redusert hørsel, Utmattelse (Fatigue), abdominale smerter, vekttap.

Undersøkelsesfunn

Anamnese. Familieanamnese bør ikke utelukkes på grunn av den X-kromosomale arveligheten. Redusert svette- og tåreproduksjon forekommer. Polydipsi og polyuri. En historie med alvorlig hjertemanifestasjoner, CNS-symptomer, svimmelhet, smertefulle pareser, abdominale kramper, diare, påvirket mikrosirkulasjon i huden og uklart syn og redusert hørsel.

Klinisk undersøkelse kan avdekke hypertoni med nedsatt nyrefunksjon, redusert tåreproduksjon (Schirmers test), kardiomyopati, rytmeforstyrrelser, smertefulle pareser i ekstremiteter, petekkier i huden, uklar linse og corneaforandringer i øyne. Angiokeratomer (mellom navle og lår), hyperhidrose, proteinuri, hjerteaffeksjon, affeksjon av sentralnervesystemet, diare, evt. parestesier, osteoporose, osteonekrose og Raynaud-fenomener.

Laboratorieprøver kan omfatte elektrolytter og nyrefunksjonsprøver. Urin-sediment for fettlegemer. Spesifikk diagnose kan gjøres dersom det ved enzym analyse påvises for lav alpha-Gal A aktivitet i lymfocytter eller plasma.

Gen-analyser i EDTA blod er mulig, men ikke alltid konklusive. Kan sendes Avdeling for medisinsk genetikk, OUS Ullevål.

Bildediagnostikk består av røntgen thoraks, CT, CT-angiografi, MR, MR-angiografi og M-spektroskopi.

Andre. EKG og ekkokardiografi for kartlegging av hjertemanifestasjoner som rytmeforstyrrelse og patologiske strukturelle forandringer.

Biopsi fra hud eller nyrer kan bidra til diagnosen. Depoter av glykolipider er typisk. Elektronmikroskopi av nyrevev viser concentriske lag med inklusjoner i form av “zebra legemer”.

Diagnosen

Slekt/arv, Symptomer + måle nivå av alfa-galaktosiderase aktiviteten.

Differensialdiagnoser

Behandling

Enzym-terapi (alfa-galaktosidase A) kan stanse sykdomsutviklingen og delvis reversere symptomer. Genterapi er under utprøving. Symptombehandling. Medikamenter mot smerte eller kramper. Behandle nyresvikt .Pacemaker eller ICD (defibrillator) ved enkelte hjerterytmeforstyrrelser. Økt risiko for slag gjør at mange får profylakse med acetylsalisylsyre (ASA) eller annen antikoagulasjon.

Prognose

Dersom pasienten har hatt slag, foreligger risiko for flere slag i forløpet. Nyresvikt med transplantasjon kan bli nødvendig. Terminal hjertesvikt og leversvikt forårsaker prematur død hos noen. Kvinner som er heterozygote har en mye mildere sykdom sammenlignet med menn.

Litteratur

Bokhari SRA, 2021

Mahmud HM, 2014

Chan B, SK, Therapy Lett 2018

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book