BINDEVEVSSYKDOMMER (REV 021-033)

43 Kliniske sykdomsbilder ved Systemisk Bindevevssykdommer (REV 022)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Læringsmål REV 022 Revmatologen skal ha god kunnskap om kliniske bilder, herunder atypiske kliniske bilder, samt differensialdiagnostikk/diagnoser ved mistenkt systemisk bindevevssykdom.

Det typiske kliniske sykdomsbildet

Symptomene på systemiske bindevevssykdommer er avhengig av hvilken del av kroppen, det vil si hvilke organer som er angrepet. Felles kliniske kjennetegn på systemisk bindevevssykdommer er at de er systemsykdommer som ofte medfører påvirket allmenntilstand med ny utmattelse, nattesvette og feber. Smerter i muskler, ledd og symptomer fra andre organsystemer er vanlig, men ikke obligatorisk. Tidlig i sykdomsforløpet kan tilstandene være vanskelig å gjenkjenne og differensiere. Symptomene kartlegges ved anamnese, og sykdomsbildet vurderes nærmere med søkelys på typiske trekk ved bindevevssykdommer. Med spesifikk kunnskap, vil en gjenkjenne at hver enkelt bindevevssykdom har sine kliniske særtrekk. Noen av sykdommene medfører ganske spesifikke utslag i antistofftester/ biomarkører som er nyttige diagnostiske hjelpemidler. Disse er beskrevet i detalj under de enkelte diagnoser. Nedenfor er noen særtrekk listet opp.

Tabell. Manifestasjoner assosiert med ulike systemiske bindevevssykdommer og vaskulitt (Elkayam O, Rheumatology, Chapter 7, 2018)

 

Manifestasjoner SLE Syst. sklerose (Dermato-) myositt MCTD Vaskulitt
Allmennsymptomer ++ + + +++
Artritt +++ + + +++ +
Diffus hevelse i hender / “puffy hands” Uvanlig ++ Uvanlig ++
Fotosensitivitet +++ + +++ +
Kutan sklerose +++ +
Kalsinose +++ – (JDM+)
Erythem ++ ++ +
Vaskulitt-lesjoner + + Uvanlig Uvanlig +++
Raynauds fenomen + +++ + +++ +
Hårtap, alopeci ++ ++ Uvanlig Uvanlig Uvanlig
Sicca-fenomen ++ ++ + ++
Uveitt, Skleritt, episkleritt Uvanlig ++
Serositt ++ + ++
Arteriell og venøse tromboser + Uvanlig Uvanlig Uvanlig +++
Spontanaborter + Uvanlig Uvanlig Uvanlig Uvanlig
CNS-manifestasjoner + Uvanlig Uvanlig Uvanlig +
Muskel-manifestasjon + +++ ++ +
Gastrointestinalt ++ + ++
Hematologisk +++ ++
Nyre +++ +++ Uvanlig + ++
Pulmonal + ++ + ++ ++

Eksempler på kliniske sykdomsbilder ved systemiske bindevevssykdommer

Alopeci. Ved mistanke om hårtap, vurderes om det foreligger kliniske tegn til alopeci (SLE).

Munnsår. Residiverende munnsår ses ved SLE, men også ved vaskulitt-sykdommen Behcets syndrom (OBS! genitale sår, øye-manifestasjoner og tromboser).

Spyttkjertler. Sicca-fenomener og hovne parotis-kjertler vurderes med tanke på Sjøgrens syndrom. Daglig tørrhet i slimhinner som i munn og øyne er typisk.

Magesmerter i epigastriet ses ved systemisk sklerose, diffus form med GAVE.

Hovne lymfeknuter er vanlig ved systemisk inflammasjon, uavhengig av årsak. Hovne lymfeknuter på hals og aksiller ses således ved sykdomsaktivitet ved SLE, MCTD og andre inflammatoriske sykdommer ved høy inflammatorisk aktivitet. Enkelte tilstander medfører imidlertid påfallende hevelser.

Leddene kan vær hovne ved artritt og betydelige feilstillinger med ulnar deviasjon, knapphull- og svanehals deformiteter ved SLE.

Hovne fingre «Puffy hands» er typisk ved MCTD og tidlig sykdomsfase av systemisk sklerose

Redusert lungefunksjon ses ved antisyntetase syndrom og systemisk sklerose. Respiratoriske smerter kan være relatert til pleura (pleuritt) ved revmatoid artritt eller  SLE.

Perikarditt (SLE) kjennetegnes med økende smerter når en ligger flatt.

Atypiske sykdomsbilder

Alder og kjønn. Noen systemiske bindevevssykdommer begynner i barnealder, men de er svært sjeldne før puberteten og blant gutter. Tilsvarende, er debutalder etter 50 årene uvanlig, menn angripes sjelden, men med unnatak av myositt og da spesielt inklusjonslegememyositt.

Klinisk sykdomsbilde med markert uforklart vekttap er ikke typisk, slik at en bør utelukke ukontrollert diabetes mellitus, hypertyreose eller kreft. Uttalte generaliserte smerter, men fravær av kliniske og laboratorie-funn kan indikere en smertetilstand, inklusiv fibromyalgi. Eksantem, påvirket allmenntilstand, organmanifestasjoner, men fravær av aktuelle biomarkører kan ses ved en rekke andre tilstander som medikamentbivirkninger, infeksjoner, vaskulitt-sykdommer, GVHD, silikonproteser, Fabrys sykdom, andre lagringssykdommer hos barn, autoinflammatoriske sykdommer og andre sjeldne sykdommer som er beskrevet under “Differensialdiagnoser” under de fleste sykdommene beskrevet i Kompendiet.

Blodprøver. Svært høye inflammasjonsparametere som CRP og CRP er uvanlig og bør lede tanken inn på at infeksjon kan foreligge. Biomarkører som ANA med undergrupper forventes hos alle med systemisk lupus (SLE), MCTD (RNP-antistoff) og de fleste med Sjøgrens syndrom (SSA/B antistoff), myositt (SSA og andre) og systemisk sklerose (CENP- eller Scl 70-antistoff). Ved myositt er fravær av forhøyet CK også atypisk.

Differensialdiagnoser. Siden systemiske bindevevssykdommer kan ligne mange andre tilstander, er differensialdiagnostisk vurdering alltid viktig. Det gjelder både ved diagnostisering initialt og ved spørsmål om sykdomsresidiv/oppbluss. Differensialdiagnoser er derfor omtalt med egne avsnitt i kapitlene om de enkelte sykdommene i Kompendiet.

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book