BARN MED REVMATISK SYKDOM. BARNEREVMATOLOGI (REV 053-062)

Læringsmål for Barnerevmatologi med lenker til de aktuelle kapitlene

Denne delen inneholder følgende kapitler med lenker til aktuelle kapitler i Kompendium i Revmatologi:

SLE med sommerfugl-eksantem hos ung jente. Illustrasjon: Illustrasjon: Chiewchengchol D, Murphy R, Edwards SW, Beresford MW – Pediatric rheumatology online journal (2015). CC BY-4.0

REV 053 Diagnostikk og behandling

  • Under supervisjon kunne diagnostisere og behandle barn og unge med revmatisk sykdom i samarbeid med relevant spesialist.

REV 054 Symptomer og funn, forskjeller fra voksne

  • Ha gode kunnskaper om presenterende symptomer, funn og sykdomskarakteristika hos barn i ulik alder, og om forskjeller mellom revmatisk sykdom hos barn og liknende sykdommer hos voksne.

REV 055 Behandling med legemidler

  • Ha kjennskap til de viktigste anti – revmatiske legemidler hos barn og spesielle forhold ved legemiddelvalg og oppfølging av medisineringen hos barn.

REV 056 Differensialdiagnoser

  • Ha god kunnskap om de viktigste differensialdiagnostiske overveielser ved revmatisk sykdom hos barn i ulike aldre.

REV 057 Ledd og sener. Ultralyd og injeksjoner

  • Ha god kunnskap om anatomiske forhold vedrørende ledd og sener hos barn i vekst. Under supervisjon kunne utføre en ultralydevaluering av ledd hos barn og unge og ha kunnskap om utførelse av ultralyd-veiledet leddinjeksjon på barn.

REV 058 Informasjon til pasient og pårørende. Psykososiale konsekvenser

  • Ha god kunnskap om betydningen av pasient- og pårørende-opplæring. Selvstendig kunne identifisere behov og anvende metoder og pedagogiske prinsipper for å drive pasient- og pårørende-opplæring tilpasset pasientens alder. Ha god kunnskap om de psykososiale konsekvensene av å vokse opp med og leve med en kronisk revmatisk sykdom og ha kunnskap om mulighetene for tiltak.

REV 059 Nasjonale kompetansesentre

  • Ha god kunnskap om relevante nasjonale kompetansesentre og deres tilbud.

REV 060 Vekstforstyrrelser

  • Ha kunnskap om vekstforstyrrelser i revmatiske sykdommer hos barn.

REV 061 Voksne med juvenile revmatiske sykdommer

  • Beherske igangsetting og kontinuerlig behandling/oppfølging av voksne pasienter med juvenile revmatiske sykdommer.

REV 062 Unge med revmatisk sykdom. Overgang til voksenrevmatologien

  • Ha god kunnskap om utfordringer og muligheter for unge med revmatisk sykdom som går over til oppfølging i voksenrevmatologien.

Diagnose-kapitler (barnerevmatologi)

105. Autoinflammatoriske sykdommer, Periodiske Febersyndromer. Familiær middelhavsfeber (FMF) (REV 076)

106. Fibrøs Dysplasi, Non-maligne bentumorer, Osteonekrose, Kondrodysplasi, Fibrose, Skleroserende skjelettsykdommer / Osteopetrose (REV 075)

107. IgA-vaskulitt – Henoch-Schönleins Purpura (REV 034)

108. Juvenil dermatomyositt (JDM) REV 021, REV 054

109. Juvenil Idiopatisk Artritt (JIA), barneleddgikt (REV 054)

110. Kawasaki sykdom (REV 034)

111. Lysosomale lagringssykdommer. Fabry, Gaucher, Krabbe, Niemann-Pick, Sandohoff, Tay-Sachs, Pompe, Mukopolysakkaridose, Mukolipidose

112. Makrofag Aktiverings-Syndrom (MAS), Hemofagocytisk Lymfohistiocytose (HLH) (REV 029)

113. Systemisk Lupus Erythematosus hos barn (Juvenil Lupus, JSLE) (REV 021, REV 054)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm, Ragnar Gunnarsson og Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book