TILLEGG

137 Lungefunksjonsundersøkelser / lungefunksjonstester, LFT (REV 126)

Øyvind Palm and Jan Tore Gran

Læringsmål: REV 126. Revmatologen skal ha god kunnskap om indikasjon, nytte og begrensninger av PEF-måling og spirometri. Selvstendig kunne tolke flow-volumkurve og spirometri.

Definisjon

Lungevolum. Kapwatt at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Lungefunksjonstester (LFT) er basisundersøkelser når pasienten har lungesykdom eller dyspne av ukjent årsak (Ruppel G, 2012). De er dermed viktige undersøkelser hos pasienter med kjent eller mistenkt lungemanifestasjon av revmatiske sykdommer. Spirometri er en undergruppe av LFT og måler mengde (volum) luft som pustes ut og strømningshastigheten (flow) til denne luften. Spirometri er derfor best egnet til å vurdere obstruktiv lungesykdom som astma og KOLS (Jeremy D, 2014). Vurdering av lungefunksjonen ved revmatiske sykdommer krever supplerende informasjon om lungenes evne til oksygenopptak. Denne måles indirekte ved DLCO (carbon monoxide diffusing capacity) som krever mer avansert utstyr, oftest på lungeavdelinger i sykehus.

Tolkning

Resultatene av lungefunksjonsundersøkelser oppgis delvis som absolutte verdier og som % av forventet verdi. Ved den siste sammenliknes oppnådde resultater med det som er gjennomsnittet i befolkningen justert for alder, kjønn og høyde, men ikke for etnisitet. Normal lungefunksjon defineres som 80% eller mer av forventet verdi. En endring defineres som >10% forskjell mellom to målinger.

Lungevolum (TLC = total lung capacity) består av Residual volum (RV) og Vitalkapasitet (VK).

 • Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert
 • Emfysem: VK uendret, RV økt

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO, TLCO) måler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og diffusjon av gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveolær-kapillærene og sirkulasjonen mellom lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet. Test-resultatene er avhengig av pasientens innsats og samarbeid.

Vokabular

 • DLCO   Gass-opptak (carbon monoxide diffusing capacity)
 • FEV1    Maksimal ekspirasjonsvolum på ett sekund (forced expiratory volume in 1 s)
 • FVC       Maksimal vital kapasitet (forced vital capacity)
 • KCO      Carbon monoxide transfer coefficient
 • RV         Residual-volum
 • TLC       Total lunge kapasitet (capacity)
 • VA         Alveolært volum

Monitorering med LFT

De fleste systemiske bindevevssykdommer (særlig ved systemisk sklerose og antisyntetase syndromet), noen vaskulitter (ANCA-vaskulitter) og revmatoid artritt kan være beheftet med progredierende lungesykdom. Initial måling av lungefunksjonen i tillegg til radiologiske undersøkelser (særlig HRCT) av lunger er nyttig for senere sammenligning i forløpet. Ved behov kan en serie med LFT si mye om utvikling eller stagnasjon av lunge-manifestasjoner, uten å belaste pasienten med radiologisk stråling. Det har lenge vært kjent at LFT er bedre i monitorering enn røntgen thoraks (Keogh BA, 1980). Den prognostiske verdien av LFT ved revmatisk sykdom er best undersøkt for systemisk sklerose. Det er der vist at DLCO <40%, FVC < 60% og en restriktiv FEV1/FVC ratio på >0,7 predikerer økt mortalitet (Morgan C, 2003). Basert på LFT kan pasienter med progresjon utredes nærmere eller behandles mer intensivt og uansett følges tett som en risiko-gruppe.

 • Lungevolum (TLC = Total Lung Capacity) bestemmes av Residual Volum (RV) og Vital-Kapasitet (VK).
 • Restriktiv lidelse: VK er nedsatt. RV uendret eller redusert. FEV1/FVC ratio >0,7
 • Obstruktiv lungesykdom: FEV1/FVC ratio <0,7
 • Emfysem: VK uendret, RV økt

Gassdiffusjonskapasitet (DLCO) måler en rekke faktorer som bl.a. ventilasjonen, blanding og diffusjon av gasser, gasstransport over alveolmembranen, blanding og diffusjon i alveole-kapillærene og sirkulasjonen mellom lungekretsløpet og det systemiske kretsløpet. Test-resultatene er ikke minst avhengig av pasientens innsats og samarbeid.

Lunge-manifestasjoner (tilpasset etter Wells AU, 2007)
Lungesykdom Lungefunksjon DLCO Oksygenmetning i ro
Lungefibrose Restriktiv Redusert Hypoksi ved langt-kommet sykdom
Vaskulær lungesykdom Normal Redusert Hypoksi i ro ved moderat pulmonal hypertensjon
Bronkiektasier Blandet eller obstruktiv Variabel Hypoksi i ro i endestadium
Ekstrapulmonal Restriktiv lav eller normal Hyperkapni ved respirasjonssvikt, men oksygen normal
Alveolær blødning Variabel normal eller påfallende høy Hypoksi
Lungefunksjon ved flow-kurve. Wikipedia. SPhotographer, Jmarchn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Illustrasjon (Wikipedia). Flow-Volum kurven viser vellykket FVC registrering. Positive verdier representerer ekspirasjon, negative verdier inspirasjon. Ved start er både flow og volum lik null. Etter start stiger kurven raskt til en toppverdi (maks ekspiratorisk flow). OBS! i grafen er FEV1 verdien satt tilfeldig av illustrative årsaker. Disse verdiene kalkuleres ellers under undersøkelsen.

Litteratur

Ponce MC, 2023

Sylvester KP, 2020 (ARTP standarder for lungefunksjonstester)

Koralia E, 2016

Ruppel GL, 2012

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Øyvind Palm and Jan Tore Gran is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book