ARTRITT (REV 006-REV 020)

30 Krystallartritt (REV 008)

Jan Tore Gran and Øyvind Palm

Diagnosekoder ICD-10: M11 Uspesifisert); M10.0 (Urinsyregikt); M11.2 (kondrokalsinose)
Prosedyrekoder: Leddpunksjon/artrocentese (klikk for å spesifisere ledd:) TN_10. UL veiledet leddpunksjon: NXA10K. Mikroskopi av leddvæske: NXFT05.
Læringsmål REV 008. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk og differensialdiagnoser ved artrittsykdommene, herunder de inflammatoriske revmatiske artrittsykdommene, infeksiøs artritt, krystallartritt, paramalign artritt, artritter sekundært til infeksjon, artritter ved systemiske bindevevssykdom mv. Ha god kunnskap om typisk klinisk bilde for de enkelte sykdommene og gjeldende klassifisering.
Akutt urinsyregikt utgående fra venstra MTP1 (stortås grunnledd). Illustrasjon: PxHere CC0

Definisjon

Krystallartritt skyldes utfelling av krystaller i leddvæske der de setter i gang en inflammatorisk reaksjon. Det er påvist en lang rekke ulike krystaller i leddvæske slik som hydroksyapatitt, kalsiumoksalat og kolesterol, men i praksis er det urat/urinsyre  og kalsiumpyrofosfat som utløser  krystallartritt og da i form av urinsyregikt og pyrofosfat-artritt/kondrokalsinose (Dieppe P, 1983). Sykdommene har ganske lik klinisk presentasjon, men forskjellig patogenese. I tillegg er utfelling av apatitt-krystaller en vanlig årsak til rotator-cuff tendinitt i skuldre (Darieutort-Laffite C, 2017). Disponerende for artritt-anfall er konsentrasjonen av urinsyre/urat eller kalsium pyrofosfat i serum og små forandringer i temperatur og pH. Urinsyregikt og pyrofosfatartritt/kondrokalsinose er også omtalt på separate sider.

Forekomst

Urinsyregikt og pyrofosfat-artritt utgjør de vanligste årsaker til artritt blant eldre personer. Asymptomatisk hyperurikemi (ikke urinsyregikt) ses hos 10-20% av befolkningen, økende med alder. Urinsyregikt kan også utløses ved nyresvikt og ved celledød (for eksempel under kreftbehandling). Pyrofosfat-krystaller kan påvises hos 30% av personer over 80 års alder, ofte asymptomatisk (Schlee, 2018).

Symptomer

Akutt, hissig artritt er typisk. Symptomene med sterke smerter, økt varme og rødhet over ledd, samt lett feber kan lett feiltolkes som infeksjon. Kroniske tilfeller er mindre dramatiske. Ved urinsyregikt ses gradvis innlagring av urinsyrekrystaller i form av tofi. Pyrofosfat-artritt kan deles inn i en akutt form (pseudo-gikt) og en kronisk form som kan ligne revmatoid artritt eller raskt progredierende artrose. Det dannes kalsium-pyrofosfat krystaller i brusk på bakgrunn av dysregulert syntese.

Undersøkelser

Urinsyregikt med subkutane, små tofi (1), Optical coherence tomography (OCT) med granulomatøs oppfylling og histologisk urinsyrekrystaller i hematoxylin-eosin farging (c) Banzhaf C, Jemec GB – Case reports in dermatology (2012). CC BY-NC-ND 3.0

Anamnesen dekker aktuelle symptomer, særlig hos disponerte personer i høyere alder eller påfallende artrose-utvikling. Differensialdiagnostisk etterspør en tegn til infeksjoner, reaktiv artritt, spondyloartritt og andre differensialdiagnoser.

Ved klinisk undersøkelse gjøres generell status med tanke på annen sykdom. Leddene undersøkes spesifikt for artritt, artrose eller infeksjonstegn. Eventuelle tofi registreres.

Laboratorieprøver. Rutinemessig kan en måle CRP, SR, Hb, leukocytter med differensialtelling, trombocytter, lever-, nyre- og thyreoidea-funksjonsprøver, urinsyre, blodsukker. anti-CCP. Urin-stiks. Ved akutte anfall stiger CRP og senkningsreaksjonen (SR) markant . Antall hvite blodlegemer kan også være forhøyet, men oftest lavere enn ved infeksjon. Immunologiske tester finnes ikke. Dersom infeksjon ikke er utelukket, er supplerende blodkulturer aktuelt.

Leddvæske. Undersøkelsen er viktig for diagnosen. Under mikroskop med fasekontrast eller polarisasjonsfilter påvises urinsyre- eller pyrofosfatkrystaller. Ved uklar tilstand gjøres infeksjonsutredning. Vennligst se kapittel om leddvæskediagnostikk.

Bildediagnostikk. Ved kondrokalsinose kan forkalkninger i brusk, menisker og deler av columna påvises radiologisk, ofte som tilfeldig bi-funn. men Krystallartritt, enten det er urinsyregikt eller pyrofosfatartritt. Urinsyregikt kan kjennetegnes ved radiologisk runde erosjoner (“billett-klipp”). I alvorlige tilfeller kan destruktive leddforandringer ses. Krystall-avleiringer kan også vises ved ultralydundersøkelse (dobbelt kontur, tofi), men sensitiviteten er noe lav (Zhang Q, 2018). Spekroskopi og Dual Energy CT (DECT) er mer resurskrevende metoder (Chou H, 2017).

Biopsi vil påvise krystallene, men er vanligvis ikke nødvendig for å sikre diagnosen.

Diagnosen

En sikker diagnose gjøres ved leddvæskeundersøkelse i forbindelse med artritt-utredning. Påvisning av krystaller i synovialt vev og i tofi, samt typiske funn ved bildediagnostikk er også klare indikatorer. For urinsyregikt er høyt serum-urat/urinsyre ikke tilstrekkelig for en diagnose. Vennligst se også sidene for urinsyregikt og pyrofosfatartritt/kondrokalsinose.

Differensialdiagnoser

Behandling

Vennligst se sidene om urinsyregikt og pyrofosfatartritt/kondrokalsinose

Litteratur

Oliveriero F, 2020 (patogenese)

Leung YY, 2015 (Kolkisin)

License

Icon for the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Grans Kompendium i Revmatologi for leger i spesialistutdanning Copyright © 2021 by Jan Tore Gran and Øyvind Palm is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License, except where otherwise noted.

Share This Book