BEHANDLING (REV 015, REV 033, REV 050, REV 055, REV 078, REV 079)

156 JAK-hemmere (tsDMARDs) (REV 015, REV 033)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 015. Revmatologen skal ha god kunnskap om og selvstendig kunne igangsette og følge opp behandling av inflammatorisk revmatiske artrittsykdommer. Ha god kunnskap om aktuelle lokale, nasjonale og internasjonale behandlingsretningslinjer for revmatoid artritt, psoriasisartritt og aksial spondylartritt.
Læringsmål REV 033., Revmatologen skal ha god kunnskap om evidens- og erfaringsbaserte legemiddeltiltak, nasjonale og internasjonale behandlingsanbefalinger. Beherske målstyrt behandling. Beherske behandling av non-responder på konvensjonell behandling og bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon.
DefinisjonBasalforskning avdekker stadig mer detaljer om hvorledes immunrespons oppstår når cellene kommuniserer via signalsubstanser. Signalveier via Janus kinase (JAK) transdusere og transkripsjons-aktivaktorer (STAT) er sentrale i reguleringen av mange cytokiner og andre molekyler (Schwartz DM, 2017). JAK hemmere i form av tabletter har vist god effekt ved revmatoid artritt, men prøves ut også på andre systemiske revmatiske sykdommer. JAK hemmere er små molekyler, til forskjell fra biologiske legemidler. Tofacitinib (Xeljanz), baricitinib (Olumiant), Rinvoq (upadacitinib) og filotinib (Jyseleca) er indisert ved revmatoid artritt (RA). Intracellulært hemmes JAK-kinase (JAK1, 2 og 3, samt TYK2 / tyrosinkinase 2) i patogenesen av RA (Genovese MC, 2016). Dermed hemmes proinflamatosike substanser som interferon-α, interferon-β, IL-2, IL-7, IL-9, IL-13, IL-15, IL-19, IL-20 og IL-23, samt granulocytt-makrofag-koloni-stimulerende faktor (GM-CSF) og erythropietin (Combe B, 2021).

Indikasjoner. EULAR anbefaler ved revmatoid artritt (RA) blant pasienter som ikke har tilstrekkelig effekt av metotreksat eller andre konvensjonelle syntetisk DMARDs (csDMARDs) og det foreligger dårlig prognose (Smolen JS, 2019). JAK hemmere har potensial til å brukes også ved andre inflammatoriske sykdommer, ev utenfor godkjent indikasjon (Schwartz DM, 2017). Utenom i revmatologi brukes JAK hemmere mot kreftsykdommer, inflammatoriske hudsykdommer og inflammatorisk tarmsykdom. JAK hemmere har potensiale til å virke også mot en rekke andre inflammatoriske tilstander.

Bivirkninger. JAK-hemmere blokkerer deler av immunsystemet, noe som økter risiko for infeksjoner, slik som ved biologiske DMARDs, spesielt ses økt forekomst av herpes zoster, noe som kan ha sammenheng med interferon-hemming (Taylor PC, 2019). Muligens er risikoen for zoster-infkasjon lavere ved filotinib (Jyselca) som er realtiv selektiv (Galloway J, 2022). De fleste infeksjonene under JAK hemmere er relativt milde, men alvorlige, opportunistiske infeksjoner som tuberkulose og progressive multifokal leukoencefalopati (PML) sekundært til  JC virus er sett. Samlet sett kan infeksjonsrisikoen å være noe lavere enn ved biologiske legemidler (Strand V, 2015).

Andre mulige bivirkninger er anemi, leukopeni, trombocytose, tromboembolier, hjerteinfarkt, gastrointestinal perforasjon, interstitiell lungesykdom, forhøyede leverfunksjonsprøver, nøytropeni og hyperlipidemi. Til tross for ugunstig effekt på lipider, er det ikke sikkert ateroskleroserisikoen er økt. Dette fordi JAK-hemmere har gunstig effekt på inflammasjon og patogenetiske prosesser i karvegger (Schwartz DM, 2017). Risiko for kreft er ikke sikkert påvist (Sivaraman P, 2017), men det er ennå kort observasjonstid og flere case-reports på ulike typer foreligger (Wetwittayakhlang P, 2021). Det anbefales å være forsiktig med JAK hemmere til personer med risikofaktorer for tromboemboli og ved alder over 65 år.  

Svangerskap og amming. JAK-hemmere skal ikke brukes i svangerskap eller ved amming. Data til nå (januar 2023) tyder ikke på at fedres bruk av medikamentet vil skade et foster, men flere data er ønskelig. Mer på NKSR.

Retningslinjer

EULAR: Smolen JS, 2019

Litteratur

Genovese MC, 2016

Harigai M, 2019

Fragoulis GE, 2019

Combe B, 2021