VASKULITT (REV 034-052)

96 Iskemi i ekstremiteter, nekrose / gangren i fingre eller tær (REV 045, REV 046)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 045. Revmatologen skal selvstendig kunne gjenkjenne kliniske faresignaler og raskt prioritere riktig utredning og behandling ved akutte og livstruende tilstander hos pasienter med systemisk vaskulitt-sykdom.
Læringsmål REV 046. Revmatologen skal ha god kunnskap om organmanifestasjoner i systemiske vaskulittsykdommer som har betydning for prognose, valg av behandling og samhandling med andre spesialiteter.

Diagnosekoder ICD-10: I73.9 Uspesifisert perifer iskemi, ICD-10 M31.9 Uspesifiserte vaskulitterICD-10 I74.2 emboli og trombose i overekstremiteter

Definisjon. Iskemi omfatter mangel på blod og dermed for lite oksygen til cellene i ekstremiteter, hjernen, abdomen og andre organer. Dette medfører akkumulering av metabolske produkter, skade på cellemembraner og lekkasje av proteolytiske enzymer (den iskemiske kaskade). I ekstremiteter er distale strukturer som fingre og tær mest utsatt. Iskemi der kan utvikle seg til nekroser / gangren (koldbrann). Tilstanden skyldes iskemisk forråtnelse av vev. En skiller mellom tørr nekrose / gangren som er vanligst og fuktig nekrose/gangren som medfører hevelse, væske og illeluktende infeksjon. Fuktig, illeluktende gangren skal raskt vurderes kirurgisk. Iskemisk skade ved vaskulitt, tromboemboli eller aterosklerose kan medføre at åreveggene svekkes. Arterietrykket kan over tid medføre utvikling av aneurismer eller disseksjon i arterieveggen.

Årsaker. Redusert blodsirkulasjon kan skyldes stenoser og okklusjoner utgående fra arterieveggene (vaskulitt, aterosklerose), men også økt koagulering i blodet med tromboser og embolier. Andre årsaker er kolesterolemboli, endokarditt eller hyperviskositet ved blodsykdommer, væskemangel eller kardial svikt.

Symptomer

Smerter. Iskemi er svært smertefullt, uansett årsak. Smertene tiltar ved fysisk aktivitet og ved elevasjon av angrepet ekstremitet. Lindring i ro eller ved senket ekstremitet.

Klaudikasjon. Typisk klaudikasjon defineres ved iskemiske smerter ved belastning. Det foreligger ubalanse mellom blod/oksygenbehov og tilgang. Symptomene lindres i ro. Årsakene ligger oftest i de store arteriene. Ved kronisk iskemi dannes kollateralårer. Iskemisk smerte i hender eller føtter kan likevel utvikle seg til gangren og tap av fingre eller tær.

Ulcerasjoner over strekksiden av finger- og tå-ledd, samt malleoler er også tegn på iskemi fordi huden med blodårene blir lett avklemt over slike utspring. Ulcerasjoner på fingerpulpa kan etterlate substanstap (pitting scars), slik en ofte ser ves systemisk sklerose.

Vaskulitt

Systemisk inflammasjon med forhøyet CRP er ved vaskulitt  “alltid” til stede. Utvikling av iskemiske smerter over noen uker er vanlig. Enkelte av sykdommene har typiske biomarkører i blod. Bildediagnostikk og/eller biopsi sikrer diagnosen. Fordi tilstandene ofte utvikler seg langsomt, kan en (angiografisk) typisk se omfattende kollateralkretsløp som overtar mye av blodtilførselen.

Store arterier. Takayasus arteritt medfører systemisk inflammasjon (høy CRP) blant yngre kvinner og symptomer på iskemi i armer, sjeldnere i ben. Dersom en måler forskjell i systolisk blodtrykk mellom høyre og venstre arm på 15 mmHg eller mer mistenkes stenose eller okklusjon i subclavia-arterier eller arteria brachiocephalicus. I så fall kan puls i radialis-arterier ved håndleddene være fraværende eller svakest i den mest affiserte armen. Ved auskultasjon kan i stenoselyder supraklavikulært og ut mot armen høres i noen tilfeller. Ved stor stenose eller okklusjon proksimalt i venstre subcalvia-arterie kan arteriell tilførsel distalt i armen skje gjennom retrograd sirkulasjon i vertebralis-arterier. Blodtilførselen til hjernen reduseres og svimmelhet eller synkoper oppstå i form av et subclavian steal syndrom. Temporalis arteritt eller non-kranial storkarsvaskulitt (sjelden før 50-60-års alder) angriper store arterier i de fleste tilfeller, men bare langt komne tilfeller medfører tegn på iskemi.

Raynauds fenomen med nekrose på fingerpulpa. Ulcera på fingre er spesielt suspekt på bakenforliggende sykdom.

Små- og mellomstore arterier. Utenom proksimal stenose eller okklusjon i subclavia- eller brachialis arterier kan distale, mindre små og mellomstore arterier angripes ved vaskulitt. Typiske sykdommer er granulomatose med polyangiitt (GPA), mikroskopisk polyangiitt (MPA), eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) og polyarteritis nodosa (PAN). Disse sykdommene medfører vanligvis gradvis symptomutvikling over noen uker, til forskjell fra akutt iskemi. Se også liste over diagnoser nedenfor.

Bindevevssykdommer

Blant systemiske bindevevssykdommer ses digitale ulcera og nekrotiske fingre oftest ved systemisk sklerose, systemisk lupus (SLE), MCTD og antifosfolipid syndrom. Foto: Shah J, Billington AR, Elston JB, Payne WG – Eplasty (2013)CC BY 2.0

Tromboemboli

Akutt iskemi med mindre enn 2 ukers sykehistorie kan tyde på tromboemboli. Vanligvis unilateral manifestasjon. Distalt i hånd, fingre og i tær, i underarm eller legg ses avblekning og en palperer redusert hudtemperatur. I mangel av kollateraler, oppstår raskt sterke smerter. Sykehistorie med lignende episoder tidligere er ikke uvanlig. Akutt iskemi går ikke over i hvile og er oftest en akutt-situasjon. Dersom det samtidig ikke foreligger infeksjon (endokarditt, sepsis), malignitet eller myksom forventes CRP å være normal eller nær normal. Tromboemboli kan være assosiert med revmatisk sykdom og har da ofte kjent bakenforliggende sykehistorie, inflammasjonstegn i blodprøver og i noen tilfeller foreligger typiske biomarkører som ANA med ENA og subgrupper, lupus antikoagulant, beta-2 GP, kardiolipin antistoff. Andre markører for tromboemboli-risiko kan være genetiske faktorer (slekts-anamnese) som lavt protein C eller protein S, anti-trombin III mangel, faktor V Leiden mutasjon eller protrombin mutasjoner og hyper-homocysteinemi.

Aterosklerose

Aterosklerose den klart vanligste årsaken til iskemi hos eldre. Sykdommen begynner ved at arterienes intima affiseres. Risikofaktorer er høy alder, nikotin, hypertensjon, menn, diabetes, hyperlipidemi, homocysteinemi. I underekstremitetene er klaudikasjon i legger og ikke-palpabel fotpulser karakteristisk, men også iskemiske sår der hunden er komprimer, som over maleoler og MTP-ledd eller nekroser i tær. Smertene kan øke ved elevasjon og lindres nær benet holdes lavt.

Sykdommer med iskemi i ekstremiteter

ANCA-vaskulitt (GPA, MPA, EGPA)

Antifosfolipid syndrom: Primært eller SLE-assosiert

Aterosklerose (se ovenfor): Høy alder, røkere, diabetes, hyperkolesterolemi

Atrieflimmer: Risiko for tromboemboli (dersom ikke adekvat antikoagulert)

Behcets syndrom: Tromboembolier, kan utløses av skade eller kirurgi

Trombangitis obliterans/Buerger sykdom med nekroser i tær.

Buergers sykdom (Thrombangiitis obliterans): Vennligst se Thrombangiitis obliterans nedenfor på denne listen. Illustrasjon: Afsharfard A, Mozaffar M, Malekpour F, Beigiboroojeni A, Rezaee M – Iranian Red Crescent medical journal (2011)CC BY2,5

Cannabis: Vasospasme som kan forsterkes av cannabis, men også av snus og tobakk (Goval H, 2017)

Compartment syndrom

Cystisk adventitia sykdom: Cyster i arterieveggen, oftest a. poplitea

Diabetes: Mønkebergs mediasklerose: Affiserer media

Ehlers-Danlos syndrom: Strukturforandringer i arterier som kan lede til distal iskemi.

Ergotamin (migrenemiddel): Misbruk eller overdosering (migrene)

Frostskade

Infeksiøs endokarditt: Ekkokardiografi og blodkulturer

Kalsifylaksi: Deponering av kalsium i karveggen kan gi trombosering og nekrose: Sees ved nyresvikt og forstyrrelser i kalsium-omsetningen.

Kolesterol embolier (Blue toe syndrome): Forhøyet kolesterol, høy alder, oftest menn. Forutgående kirurgisk inngrep eller skade

Kryoglobulinemi: Kryoglobuliner i blodserum, sjekk ANA, hepatitt C- og B, HIV, elektroforese og immunglobuliner. Redusert blodviskositet og immunkomplekser

Kryofibrinogenemi: Kryofibrinogen i plasma. Redusert blodviskositet og immunkomplekser

Kuldeagglutinin syndromet: Redusert blodviskositet

Kokain: Vasospasme med kognitive symptomer, akutt koronararteriesyndrom eller myokardinfarkt, myokarditt, perforasjon av neseskillevegg og rhinitt, abstinenssymptomer, munntørrhet.

Lymfom: Angiotrofisk B-celle lymfom

Malignitet: Malignitet-utredning (andenokarsinom, myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinemi). Redusert blodviskositet og immunkomplekser

Marfans syndrom; Strukturforandringer i arterier som kan lede til distal iskemi.

MCTD: Raynauds

Myelomatose: Redusert blodviskositet og immunkomplekser. Oftest IgG-paraproteinemi, sjeldnere IgA eller IgD

Myksom (atrialt): Kan medføre tromboemboli. Ekkokardiografi, høy SR

Nefrotisk syndromNefritt med betydelig proteintap

Nikotin og snus: Kan medføre vasospasme med redusert gjennomblødning

Ogilvies syndrom: Nekroser relatert til kreft-sykdom (Wright GD, 2019)

Polycytemi (forskjellige årsaker): Redusert blodviskositet

Paroksysmalt finger-hematom: Oftest middelaldrende kvinner, skyldes karruptur. Tilsvarende rupur med blødning kan sees subkonjunktivalt

Post-partum periode

Polyarteritis nodosa (PAN)

P-piller (østrogenholdige)

Revmatoid artritt: Vaskulitt i små kar medfører små subkutane blødninger og kan være uten behandlingsmessig betydning. Vaskulitt i større kar kan medføre større nekroser og være alvorlig.

Raynauds fenomen; Primær form utgjør 80% av Raynauds og skyldes vasospasme uten bakenforliggende sykdom og disse pasientene utvikler (nesten) aldri digitale ulcerasjoner og nekroser. Neglefold kapillaroskopi forventes å være normal. Sekundær Raynauds (vasospasme og vaskulopati) ved systemisk sklerose, MCTD, SLE og andre sykdommer kan derimot medføre stor skade. Patologiske funn ved neglefold kapillaroskopi forventes.

Svangerskap

Systemisk lupus (SLE): Endokarditt (Libman-Sacks). Infeksiøs blant immunsupprimerte. Assosiert med antifosfolipid syndrom. Økt aterosklerose-forekomst i forløpet.

Systemisk sklerose: Sekundært Raynauds fenomen. Iskemiske sår på fingerpulpa (må skilles fra kalsinose/subkutan kalk med sår). Iskemiske nekroser i fingre.

Tibialis anterior syndrom: Nekrose av fremre og laterale legg på grunn av okklusjon av a. tibialis anterior. Gir rødme, hevelse, smerte og drop-foot.

Thrombangiitis obliterans (Burgers sykdom): Unge storrøykere. Distale arterier (bilateral ekstremitetsnekrose, affeksjon av temporal arterien er rapportert, migrerende tromboflebitt.

Thoracic outlet syndrome; kompresjon av brachial pleksus.

Tromboemboli (se ovenfor)

Waldenströms makroglobulinemi; Redusert blodviskositet og immunkomplekser (IgM paraproteinemi).

Differensialdiagnoser

Smerter av andre årsaker kan feiltolkes som iskemi i ekstremiteter. Aktuelle sykdommer omfatter:

Algodystrofi/CRPS, artritt, fibromyalgi, isjas, myositt, nevritt/nevropati, polymyalgia revmatika, spinal stenose, statin-myalgi, Sweets syndrom.

Litteratur

Santistevan JR, 2017

Farber A, 2016

License

Share This Book