ANDRE SYKDOMMER (REV 063-REV 077)

223 MUPS, Medisinsk Uforklarte fysiske (Physical) Symptomer (REV 064)

Øyvind Palm

Læringsmål REV 064. Revmatologen skal ha god kunnskap om differensialdiagnostikk ved symptomer fra muskel- og skjelettsystemet.

ICD-10 F45.8 Andre spesifiserte somatoforme lidelser

Definisjon

MUPS er en gruppe uforklarte sykdommer med subjektive plager uten objektive funn. Grundig medisinsk utredning påviser ingen sykdomstegn i blod, organer, nervesystem eller annet. MUPS har ingen helt klar, internasjonal definisjon. Således blir ulike sykdommer og symptomer omfattet av begrepet MUPS. Somatoform autonom dysfunksjon kjennetegnes ved symptomer fra minst tre organsystemer slik som kardiovaskulært, gastrointestinalt, respiratorisk eller urogenital (Hartman TC, 2017). MUPS skilles fra somatisk syndrom tilstand som manifesteres ved ett eller flere fysiske symptomer kombinert med eksessive tankevirksomhet, emosjoner eller oppførsel som medfører betydelig lidelse og/eller dysfunksjon (D’Souza RS, 2021). Revmatologens oppgave ved symptomer forenelige med MUPS er å utelukke bakenforliggende revmatisk sykdom eller håndtere MUPS dersom det samtidig foreligger en aktuell revmatisk sykdom. Fastlegen (allmennlegen) spiller hovedrollen i utredningen og er koordinerende dersom spesial-undersøkelser rekvireres.

Noen MUPS: Fibromyalgi, Irritabel tarmsyndrom (IBS), Kronisk utmattelsessyndrom, Gulf Krig sykdom, uforklart hodepine, uforklart ryggsmerte, Uforklart brystsmerter.

Årsaker-uforklart er ikke uforklarlig

Per definisjon er det ikke påvist en medisinsk årsak til MUPS. Undersøkelser har imidlertid vist at mange også har depresjon og/eller angst (Li CT, Chu YH, 2009), men det er uklart om disse er medvirkende årsaker eller følger av symptomene.

Overlapp av symptomer mellom fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og irritabel tykktarm har ledet til hypoteser om sensitivering som følge av vedvarende aktivering som felles underliggende mekanisme. Forhold som virusinfeksjoner, langvarig ergonomisk belastning, alvorlige livstraumer ligge til grunn for aktiveringen. I tillegg vil ytringsformene og symptombildet utformes individuelt forskjellig. Til tross for fellestrekkene fremstår fibromyalgi, kronisk tretthetssyndrom og irritabel tykktarm som tilstander med ulik kliniske profil, og det er utviklet spesifikke diagnostiske kriterier for hver av disse gruppene. En tilstand kan derfor diagnostiseres som MUPS også når det foreligger diagnostiske kriterier og godt underbygde teorier om sykdomsmekanismene. Medisinsk uforklarte symptomer er ikke nødvendigvis uforklarte på ubestemt tid. Medisinsk kunnskap har begrenset holdbarhet og utvikles etter hvert som vi forstår mer.

For nakkeslengskade, bekkenløsning, candidasyndrom, amalgamskade, el-allergi og multippel kjemisk intoleranse er det empiriske grunnlaget dårligere dokumentert. Likevel kan tankegangen om symptomutvikling gjennom sensitivering som følge av vedvarende aktivering også her fungere som et logisk forståelsesgrunnlag som kan hjelpe oss til å påvirke forhold som vedlikeholder symptomene (Malterud K, 2010).

Forekomst

Det er beregnet at ca. 3% av alle konsultasjoner hos allmennleger skyldes MUPS, men estimatene varierer mye (Aamland A, 2014). Trolig er forekomsten lavere blant pasienter i revmatologisk praksis, men data mangler. Det fleste med MUPS er kvinner.

Diagnose

MUPS er en eksklusjonsdiagnose. Før en kan konkludere med diagnosen MUPS må symptomer bli undersøkt og vurdert for å utelukke andre sykdommer. De medisinske undersøkelsene som ofte administreres av fastlege/allmennlege kan strekke seg over flere år, selv om spesielle sykdomsfunn ikke gjøres. Blant sykdommer som bør bli utelukket er systemiske bindevevssykdommer og andre autoimmune sykdommer, inklusiv metabolske sykdommer og kroniske tarmbetennelser (IBD).

Behandling

Behandlingstiltak retter seg mot symptomene. Ved tegn på depresjon og/eller angst, er det viktig med tiltak for mestring av disse. Ved revmatisk smerte og/eller utmattelse har tilpasset fysisk aktivitet og forsiktig trening vist seg å hjelpe en del på sikt.

Litteratur

License

Share This Book